Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/Jerayawara Website Banner.png/Slider_images/Website Banner Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian.png/Slider_images/01.png/Slider_images/02.png/Slider_images/03 - Visi.png

Pembayaran Cukai Bangunan Dalam Talian

​​Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) melalui Jabatan-Jabatan Bandaran telah memperkenalkan satu inisiatif baharu dalam memudahcara pembayaran cukai bangunan di kawasan-kawasan perbandaran Bandar Seri Begawan; Kuala Belait dan Seria; dan Tutong. 


Lebih BND131 Juta Diperuntukkan

Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr). Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, ketika memberikan Ucapan Mukadimah bagi Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, di sesi petang, hari keempat Mesyuarat Pertama dari Musim Permesyuaratan Ke-15 Majlis Mesyuarat Negara (MMN), di Dewan Persidangan MMN, di Bangunan Dewan Majlis, hari ini menyatakan  Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya, insya Allah akan terus menumpukan apa jua perancangan dan pelaksanaan inisiatif-inisiatif yang selari dengan objektif strategik Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri iaitu ke arah memelihara keselamatan dan kesejahteraan awam, memangkin pembangunan sosio-ekonomi dan memantapkan perpaduan masyarakat.

ADIL_LAILA_LOGO_VER_2.png

LAWATAN KERJA SETIAUSAHA TETAP (BANDARAN DAN DAERAH) KE DAERAH BELAIT

Tujuan lawatan kerja ini adalah untuk meninjau dengan lebih dekat aktiviti Satu Kampung Satu Produk (1K1P) di samping melawat beberapa tempat di bawah kawalan Jabatan Daerah Belait dan seterusnya melihat perkembangan di daerah ini khususnya dalam aktiviti perekonomian dan kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh pihak kerajaan di kawasan ulu. Lawatan kerja ini diharap akan dapat mengeratkan lagi perhubungan  silaturahim di antara pihak Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Daerah Belait dan Jabatan Bandaran Kuala Belait dengan pimpinan di peringkat akar umbi dan masyarakat terutama sekali di kawasan-kawasan ulu.

IMG_3431.JPG

MAJLIS PERBARISAN DAN MAJLIS ANUGERAH PEKERJA CEMERLANG PERKHIDMATAN PENJARA SEMPENA MEMPERINGATI PENUBUHAN JABATAN PENJARA KE-65, 2019

Tetamu kehormat dalam ucapannya berkata, semenjak penubuhannya dari 01 Mac 1954, Jabatan Penjara telah melahirkan beberapa orang pemimpin dikalangan anak-anak tempatan. Mereka-mereka ini telah banyak menyumbang tenaga dan fikiran sebagai asas kearah pencapaian mengembang majukan menjadikan Jabatan Penjara dapat berdiri sebanding dengan Institusi Penjara di luar Negara. Secara tidak langsung kita semua dapat bersama-sama memanfaatkan segala kemudahan yang ada pada masa ini.

IMG_3042.JPG


  
  
2019 Kalendar Black-Out Date.pdf2019 Kalendar Black-Out Date
Garispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid.pdfGarispandu mengadakan Acara Persembahan di Kawasan yang Berdekatan dengan Masjid
GARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN.pdfGARISPANDU BAGI HARI YANG TIDAK DIBENARKAN
Borang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN.pdfBorang Pencalonan Penghulu Mukim KHEDN
Borang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN.pdfBorang Pencalonan Ketua Kampung KHEDN
Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam.pdfBorang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Menerbitkan Majalah dan Suratkhabar Di Negara Brunei Darussalam
Borang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang.pdfBorang Permohonan Mendapatkan Kebenaran Menggunakan Logo atau Lambang
Borang Permohonan Kutipan Derma Tajaan.pdfBorang Permohonan Kutipan Derma Tajaan
Form of Application Public Entertainment Act (Chapter 181).pdfForm of Application Public Entertainment Act (Chapter 181)
Borang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181).pdfBorang Permohonan Akta Hiburan Awam (Penggal 181)

 Pautan Kerajaan

OneBiz.jpg
Outlook Logo.png

 Taklimat Skim


Taklimat Skim.jpg

Buku Panduan Skim Penghulu dan KK.jpg