Sign In
Web Creator

Bahagian Keselamatan dan Kesejahteraan​​​​

​Unit Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan​​


i. Memproses permohonan-permohonan kerakyataan yang dihadapkan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menurut Bab 4, Bab 5, Bab 5(6), Bab 6 dan Bab 8.

ii. Memproses keputusan Lembaga Bahasa untuk disembahkan Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

iii. Meneliti dan menilai dasar-dasar, peraturan-peraturan, garis-garis panduan berkaitan dengan kerakyatan dan Lembaga Bahasa.//