Sign In
Web Creator

Bahagian Perundangan, Antarabangsa dan Penyelidikan​​

​Unit​ Antarabangs​​a


i. Menyelaras dengan agensi Kerajaan, pertubuhan-pertubuhan atau pihak yang berkaitan di dalam dan luar negeri bagi penyediaan ‘position paper’ atau yang berkaitan yang ada hubungkait dengan kedudukan dan komitmen Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam mesyuarat-mesyuarat rasmi atau tidak rasmi peringkat serantau dan antarabangsa (SLOM dan sebagainya).

ii. Meneliti dan mengkaji implikasi bilateral keatas negara-negara yang akan mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama (MOUs), ketetapan-ketetapan dan cadangan-cadangan yang ada kaitan dengan skop dan bidang tugas Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan-Jabatan di bawahnya yang dibuat dengan agensi Kerajaan yang lain sama ada di dalam dan di luar negara atau dengan pertubuhan-pertubuhan serantau dan antarabangsa.
//